श्रीपराङ्कुशाचार्य जीयर स्वामी ज्यू

 श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्य
श्रीपराङ्कुशाचार्य जीयर स्वामी ज्यू 


श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं
गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशीक्षम् ।
श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिप्राप्त-
ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे ॥

Next Post Previous Post