कन्डिनून् शिरुताम्बिनाल् | Kanninun Cirutampu [ PDF ]

 कन्डिनून् शिरुताम्बिनाल्  मधुर कवि आलवार द्वारा विरचित ११ पाशुरम भएको एक दिव्य प्रबन्धमको भाग हो। यसलाई नम्माल्वार ( शठकोप ) आलवारको स्तुतिमा रचना गरिएको थियो।  




Kanninun Cirutampu
Pages
Size 600KB
Next Post Previous Post